Adószámunk: 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)

Ellátottjogi képviselők

Pest Megye-Budapest III. kerület

Sajtos Éva        

Email:       [email protected]

Telefon:    +36 20 4899 657

Pest Megye-Budapest VII. kerület

Egediné Mandel Gizella       

Email:      [email protected]

Telefon:  +36 20 4899 595

Pest Megye-Budapest XIV. kerület

Forgács Béla   

Email:     [email protected]

Telefon:  +36 20 4899 529

Észak-Magyarország régió – Heves Megye – Egri Járás

Galyasné Dósa Katalin    

Email:      [email protected]

Telefon:    +36 20 4899 654

 Dél-Dunántúl régió – Somogy Megye –  Marcali Járás

Benczéné Bogárdi Andrea        

Email:      [email protected]

Telefon:    +36 20 4899 576

Észak-Alföld régió – Hajdú-Bihar Megye teljes területe

Nagy Zsuzsanna

Email:      [email protected]

Telefon:    +36 20 4899 530

 

 AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K. § -a szerint az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

Az ellátottjogi képviselő feladatai:

* megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,

* segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,

* segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál,

* a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét,

* az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,

* intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,

* észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,

* amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé,

* a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

* Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.

Az ellátottjogi képviselő jogosult:

Az ellátottjogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénylő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.