Adószámunk: 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)

Adatkezelési tájékoztató klienseink részére

Szociális étkeztetés – Népkonyha szolgáltatás igénybevételéhez

Jelen adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat célja a szolgáltatást nyújtó tevékenységének a hatályos jogi szabályozásnak, különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet szabályaiban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, a szolgáltatást igénybe vevő érintettek adatainak jogszerű kezelése mellett az érintettek létfontosságú érdekeinek védelme, így különösen a szolgáltatás igénybe vétele lehetőségének biztosítása.

Mivel a szolgáltatást nyújtó tevékenységének ellátása során a szolgáltatás (Étkeztetés) nyújtásakor a 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, mint adatszolgáltató a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről / Igénybevevői Nyilvántartásba (KENYSZI) köteles igénybe vevő személyes adatait továbbítani, így az igénybe vevő önkéntes elhatározásából igénybe veszi a szolgáltatást az Alapítványtól és adatinak kezelését tudomásul veszi, valamint hozzájárul a megadott személyes adatainak a fent nevezett KENYSZI rendszerben történő rögzítéséhez. A Szolgáltató a személyes adatokat a fent leírt KENYSZI rendszerben való rögzítésen túl harmadik személy felé nem továbbítja.

 Fogalmak:

 A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Info tv. értelmezésében, személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ.

 „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű, aktív kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

  „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 Tájékoztatjuk a szolgáltatást igénybe vevő klienseinket, hogy a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. i) pontja (egyidejű igénybevételre vonatkozó szabályok) alapján a népkonyha szolgáltatás párhuzamosan nem vehető igénybe az alábbi szolgáltatásokkal:

–           szociális étkeztetés (népkonyha vagy szociális konyha)

–           gyermekjóléti alapellátás (kivétel: családok átmeneti otését megelőzően tájékoztatást kérhetnek (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 1. kérelmükre személyes adataikat és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 2. kérelmükre személyes adataikat az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 3. kérelmükre személyes adataik kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 4. kérelmükre személyes adataikat az adatkezelő törölje (törléshezthona esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)–           gyermekvédelmi szakellátás (kivétel: utógondozói ellátás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)–           szociális szakosított ellátás (kivétel: éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, támogatott lakhatás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)

   Tájékoztatás az érintettek jogairól

   a szolgáltatást nyújtó által kezelt személyes adatok vonatkozásában

  A szolgáltatást igénybe vevő személyek

  1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezd

   való jog)

 5. hozzájárulásukat visszavonhatják
 6. felügyeleti hatóságánál panaszt tehetnek

Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az érintett személy jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected]) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.