Adószámunk: 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)

Adatkezelési tájékoztató önkéntesek részére

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Ételt az életért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatását a http://karitativ.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető űrlap kitöltői (a továbbiakban: Érintett) felé személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Adatkezelő elérhetőségei:

Ételt az életért Közhasznú Alapítvány

Cím: 1039 Budapest, Lehel utca 15.

adószám: 18095575-1-41

nyilvántartási szám: 7439

E-mail cím: [email protected]

  1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Érintett alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kötelezően megadandó adatok:

– Vezetéknév,

– Keresztnév,

– Cím,

– E-mail cím,

– Mobiltelefonszámok

– Munkahely

– Munkakör

– Iskolai végzettség

Rendszeres tájékoztató emailek.

Kiemelt osztások előtt önkéntes toborzás céljából email.

Önkéntes nyilvántartás

Adatkezelő az adatokat a nyilvántartás törléséig kezeli

A fent hivatkozott webhelyen megadott adatokat az Adatkezelő a saját tulajdonában lévő egyházi egységek és cégek részére átadhatja adatfeldolgozás céljára.

  1. Cookie adatkezelés

Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

  1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

3.1. Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérése esetén tájékoztatjuk:

– a kezelt adatokról,

– az adatkezelés céljáról,

– jogalapjáról,

– időtartamáról,

– arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.

3.2. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

  1. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)

alapján

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected]) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

  1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a karitativ.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

Internetes Adatvédelmi irányelvek

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tiszteletben tartja a webhelyeit meglátogató minden személy személyiségi jogait, és az Önről gyűjtött bármely információt arra használjuk fel, hogy tájékoztassuk Önt programjainkról. Mindezt az információk jogszerű felhasználásával tesszük.

Ezeket az információkat az Alapítványon kívül nem közöljük senkivel. Az információkat a magyar jog adatvédelemre vonatkozó jogi előírásaival összhangban kezeljük és azokat csak az érintett személy hozzájárulásával továbbíthatjuk és tárolhatjuk.
Önnek, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség esetén módosításokat végrehajtani; Önnek szintén joga van felszólítani bennünket arra, hogy az információkat ne használjuk fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljük a nyilvántartásból a következő e-mail címen: [email protected].

Tájékoztatás
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy azok az Alapítványon, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Alapítvány a jövőben felhasználhassa tájékoztató anyagainak kiküldéséhez. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást az Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Lehel u. 15.) végzi. Az Ön által a regisztráció alkalmával önkéntesen megadott személyes adatokat az Alapítvány dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az Önről kezelt adatokat az Alapítvány a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére.
Az Alapítvány az Ön adatait a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezeli.