Adószámunk: 18095575-1-41 | Bankszámlaszámunk: 10300002-10631840-49020019 (MBH Bank)
Szerző: Admin
Megosztás

Kiosz­tot­ták a Fischer Ágos­ton­ról elne­ve­zett óbudai szo­ci­á­lis díjat, melyet idén az Ételt az Életért Köz­hasznú Ala­pít­vány­nak ítélt oda a képviselő-testület.

Az ala­pít­vány a III. kerü­let­ben élő sze­gé­nyek és rászo­ru­lók élet­hely­ze­té­nek javí­tása érde­ké­ben kifej­tett áldo­za­tos mun­ká­já­nak elis­me­ré­se­ként vehette át az 1900-as évek ele­jén a fővá­ros min­den kerü­le­té­ben Szent Ala­jos Segítő Egye­sü­le­tet ala­pító óbudai lel­készről elne­ve­zett díjat. Az elis­me­rést Bús Balázs pol­gár­mes­ter adta át Szi­laj Péter­né­nek, a kura­tó­rium tag­já­nak. Az ala­pít­vány közel két éve több száz embert jut­tat a hét öt nap­ján meleg étel­hez a kerü­let­ben. Kenye­ret, gyü­möl­csöt, időn­ként tar­tós élel­mi­szert is adnak az állás­ke­resők­nek, a nyug­dí­ja­sok­nak és a rászo­ruló csa­lá­dok­nak. Kará­csony­kor meleg ruhát is osz­ta­nak. Az ala­pít­vány mun­ká­ját az Óbudai Csa­ládi Tanács­adó és Gyer­mek­vé­delmi Köz­pont is segíti. Az önkor­mány­zati szer­ve­zet látó­te­rébe került rászo­rul­tak az Óbudai Reha­bi­li­tá­ciós és Fog­lal­koz­ta­tási Köz­pont terü­le­tén vehe­tik át az adományokat.

Folytatás a www.obudaihirek.hu oldaon.

 

Kapcsolódó bejegyzések